• 0222 310 00 80 - 81 - 82
  • ozelcagdaskoleji@gmail.com

ÖZEL ÇAĞDAŞ OKULLARI

Rehberlik

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK MODELİ

Birey; insan topluluklarını oluşturan, insanların benzer yanlarını kendinde taşımakla birlikte kendine özgü ayırıcı özellikleri de bulunan bir varlıktır.

Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri ise bireyi hedef alan ve kişinin kendini tanıması, sahip olduğu gizil güçlerin farkına varması, onların psiko-sosyal, akademik ve kariyer gelişimlerine katkıda bulunması ve kendini gerçekleştirmesi için planlı ve profesyonel bir şekilde sürdürülen yardım hizmetleridir.

Özel Çağdaş Okulları olarak biz de bu görüşten yola çıkarak öğrencilerimizin bilişsel, fiziksel ve sosyal gelişimlerine göre kendisinde var olan gizil güçleri keşfetmesine yönelik gelişimsel bir psikolojik danışmanlık ve rehberlik modeli anlayışını esas aldık. Bu modelde her öğrenciye kendisine ait bir zaman dilimi ve her aileye de ortak değerlendirilecek bir zaman dilimi verilerek öğrenci ve aile uyumunun sağlanması esas alınmaktadır. Öğrencilerin bu modelle birlikte kazanacakları gelişim aşamaları şöyledir;

-Kendini tanıma becerilerini geliştirme

-Kendisini ifade edebilme becerilerini geliştirme

-Karşısındakini anlama ve empati yapma

-Problem çözme becerilerini geliştirme

-Sorumluluk duygusu kazanma

-Özgüven ve olumlu benlik algısı geliştirme

-Eğitimsel ve akademik başarsını engelleyen faktörlerle başa çıkma becerilerini geliştirme

-Yetenek, ilgi ve yönelimleri ile ilgili farkındalık düzeyini geliştirme

-Kariyerine yön verecek nitelikli bilgi birikimini geliştirme

-Geleceği ve kariyeri ile ilgili karar verme gücünü geliştirme

-Saygınlık ihtiyacını karşılamayı geliştirme

Kazanılacak olan bu gelişim aşamaları öğrenci-okul-aile iş birliği içinde yapılır. Öğretmenler öğrenciler hakkındaki gözlemlerini rehberlik servisiyle paylaşır, öğrencilerin gelişimleri için ortak çaba ve gayret gösterilir. Rehberliğin amacı öğrencilerin sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarının karşılanarak gelişimlerini uygun şekilde sürdürmelerine ve giderek kendilerini gerçekleştirmelerine yardım etmektir. Bu bağlamdan yola çıkarak benimsediğimiz gelişimsel rehberlik modeli, bireyleri kapsamlı olarak ele alıp değerlendirmekte ve bireylerin var olan yeteneklerinin ortaya çıkarılması için gerekli güdülenmeyi okul içindeki iş birliğiyle ve ailenin katkısıyla sağlamaktadır.

Amacımız

Özel Çağdaş Okulları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi olarak öğrencilerimizin

-Kendilerini tanımasına,

-Okul içi ve okul dışı eğitim ve gelişim olanaklarını kavramasına,

-Problem çözme becerisi geliştirmesine,

-Çevresiyle olumlu ilişkiler kurabilmesi için gerekli becerileri kazanabilmesine,

-Üretken ve topluma duyarlı bir birey olarak yetişmesine destek olmayı amaçlıyoruz.