• 0222 310 00 80 - 81 - 82
  • ozelcagdaskoleji@gmail.com

ÖZEL ÇAĞDAŞ OKULLARI

Açık Rıza Metni

Eğitim Sağlık ve Bilimsel Araştırma Çalışmaları Vakfı Basım Yayım Özel Eğitim ve Sosyal Tesis İktisadi İşletmesi Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin

Açık Rıza Metni

 

Eğitim Sağlık ve Bilimsel Araştırma Çalışmaları Vakfı Basım Yayım Özel Eğitim ve Sosyal Tesis İktisadi İşletmesi (“Okul”), benimsemiş olduğu vizyon, misyon ve temel değerleri gereğince, akademik ve idari iş süreçlerini bağlı olduğu mevzuatlar doğrultusunda yürütmek, öğrencilerine en iyi eğitim deneyimini sağlamak ve Türkiye’nin önde gelen vakıf okullarından biri olmak için teknolojik kaynak ve altyapıları da kullanarak “bilinmesi gereken” prensibi ilkesinde kişisel ve özel nitelikli kişisel verileri işler. Verilerin işlenmesinde 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’nun 4. maddesinde belirtilen ilkeler ve 12. maddesi gereği alınması gereken tedbirler göz önünde bulundurularak işlem yapılır. Kayıt ortamları elektronik veriler için bilişim sistemi sunucuları, uygulamaları, kurumsal bilgisayarları ve depolama ortamları ile birlikte basılı dokümanlar için ofisler ve arşivlerdir.

1.  Veri Sorumlusunun Kimliği

Kanun uyarınca, Okul olarak veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işlenebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, sınıflandırılabilir, güncellenebilir ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. taraflara açıklanabilir/aktarılabilir.

2.  Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve Aktarılması

Okul, proje ortaklarına ait kişisel ve özel nitelikli kişisel verileri doğrudan ya da dolaylı yöntemlerle, Okul birimlerinden, internet sitesinden, sosyal medya mecralarından, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalardan sözlü, yazılı ya da elektronik olarak;

·      Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumu tarafından getirilen eğitim-öğretim faaliyetlerine ve denetime ilişkin yükümlülüklerin karşılanması, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık faaliyetlerinin sürdürülmesi, diğer akademik ve idari iş süreçlerine ait mevzuatlar ve Okul iç düzenlemeleri kapsamında akademik ve idari faaliyetlerinden kaynaklı hakların tesis edilmesi amacıyla,

·      Okul’ un araştırmaya yönelik etkinliklerinin yürütülmesi, iç/dış kaynaklı ulusal ve uluslararası araştırma projelerde görev alan ilgili kişilerin projelerini yürütebilmesi ve sözleşmelerinin yapılması amacıyla,

·      Projeler kapsamında; listelemenin, raporlamanın, analiz ve değerlendirmelerin, istatistiki ve bilimsel verilerin üretilmesi amacıyla,

·      Okul akreditasyon ve değerlendirme çalışmalarının yapılması amacıyla,

·      Okul’ un sunmuş olduğu bilgi teknolojileri hizmetlerinin (kurumsal internet vb.) kullanılması amacıyla,

·      Okul kampüsü içerisinde proje ortaklarının can ve mal güvenliğinin korunması veya bu maddede belirtilenlere ilişkin kurallara uyum sağlanması da dâhil olmak üzere; yasal yükümlülüklerin, yargı organlarının veya yetkili idari kuruluşların gereklilik ve taleplerinin yerine getirilmesi amacıyla,

·      Okul, faaliyetlerinin tanıtılması, sunduğu ürün ve hizmetlerden ilgili kişilerin faydalanması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla kendi meşru menfaatlerini sağlanması amacıyla işler. Kimlik bilgilerini, iletişim bilgilerini, ikametgâh bilgilerini, eğitim bilgilerini, proje bilgilerini, mali bilgilerini, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bilgilerini, özgeçmiş bilgilerini, Okul ağı kullanılarak gerçekleştirilen internet erişim bilgilerini, kampüs giriş-çıkış bilgilerini, kamera ve fotoğraf görüntülerini, Kanun’un 5’inci ve 6’ncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında toplayabilir. Kişisel ve özel nitelikli kişisel veriler, Okul ile ilişki devam ettiği müddetçe oluşturularak ve güncellenerek işlenebilir.

Kişisel ve özel nitelikli kişisel veriler, aşağıda belirtilen kanunen yetkili kamu kurumlarına, özel sektörde faaliyet gösteren ve Okul ile iş birliğinde olan özel kuruluşlara aktarılabilir;

·      Milli Eğitim Bakanlığı,

·      Kişisel Verileri Koruma Kurumu,

·      Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK),

·      Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O,

·      Kolluk Kuvvetleri,

·      Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu,

·      Dava süreçlerinin takibi için ilgili danışmanlık firmalarına, avukatlara, ilgili yargı merciilerine,

3.  Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları

Proje Ortakları, Okul tarafından kendileri adına;

·         Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

·         Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·         Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·         Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·         Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

·         Kanunun 7’nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

·         Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·         İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·         Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Okulu’muza iletebilirsiniz. Talep Okulu’muzca talebin niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgili kişiye bilgi verilir. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Okulu’muz tarafından Kurul’ca belirlenen tarifedeki ücret talep edilir.

 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler (adı soyadı, T.C. kimlik numarası/pasaport bilgileri, ikametgah bilgileri, iletişim bilgileri) ile belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı (Türkçe) içeren talebinizi; www.ozelcagdas.k12.tr adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını ‘Eğitim Sağlık ve Bilimsel Araştırma Çalışmaları Vakfı Basım Yayım Özel Eğitim ve sosyal Tesis İktisadi İşletmesi Özel Çağdaş Okulları, Ertuğrulgazi Mah. Görsem Sok. No:1 26150, Tepebaşı / ESKİŞEHİR ’ adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir veya ilgili formu egitimsaglikvebilimselarastirma@hs03.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

 Okul nezdindeki proje ortaklığı süresince ve sonrasında paylaştığım kişisel verilerimin işlenmesine ilişkin bilgilendirmeleri içeren “Eğitim Sağlık ve Bilimsel Araştırma Çalışmaları Vakfı Basım Yayım Özel Eğitim ve Sosyal Tesis İktisadi İşletmesi Proje Ortakları Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Açık Rıza Metni” nin tarafımca incelenmiş olduğunu, bu metni imzalayarak açık rıza metni kapsamında yer alan bilgilere ilişkin tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını, metni okuduğumu ve anladığımı, herhangi bir etki altında kalmaksızın metnin 2. bölümünde belirtilen kişisel verilerimin işlenmesine açık rızamı verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.